انواع خروج گروه سرمايه گذاري كارآفريني در جهاني سازي سريع موسسات اقتصادي كوچك
انواع خروج گروه سرمايه گذاري كارآفريني در جهاني سازي سريع موسسات اقتصادي كوچك
قیمت: 180,000 ریال
خرید انواع خروج گروه سرمايه گذاري كارآفريني در جهاني سازي سريع موسسات اقتصادي كوچك
انواع خروج گروه سرمايه گذاري كارآفريني در جهاني سازي سريع موسسات اقتصادي كوچك
شرح محصول:
گروه هاي سرمايه گذاري كارآفريني (EFTs) اغلب اوقات براي فعاليت اقتصادي و جهاني سازي موفق ضروري هستند. اگرچه تركيب گروه هاي سرمايه گذاري كارآفريني موضوعي است كه مورد تحقيق قرار گرفته است.
انگيزه ها و تاثير بعدي در جهاني سازي شركت ها براي توضيح هر گروه/ نوع از ترك گروه سرمايه گذاري كارآفريني را كشف مي كنيم.
ترك هاي گروه سرمايه گذاري كارآفريني هميشه منفي نبوده ، مي توانند نقل و انتقال مناسب منابع ، توسعه ديدگاه مبتني بر منابع/ ديدگاه مبتني بر آگاهي را موجب شده همانطوري كه بيشتر تحقيقاتي براي ايجاد منابع جديد به انجام رسيده / آگاهي بايد در داخل شركت جريان داشته باشد.
 

اين مقاله در فرمت Microsoft word و در 24 صفحه تنظيم شده و مشتمل بر:

مقدمه
بررسي انگيزه هايي فراتر از ترك گروه سرمايه گذاري كارآفريني
درك نتايج ترك گروه سرمايه گذاري كارآفريني بر جهاني سازي سريع
ساختار مقاله
جهاني سريع
گروه هاي سرمايه گذاري كارآفريني (EFTs)  
خروج عضو گروه سرمايه گذاري كارآفرين
ديدگاه مبتني بر منابع (RBV) ، ديدگاه مبتني بر آگاهي (KBV)
روش شناسي و تمركز
يافته ها
پروفايل جمعيتي شركت هاي پاسخ دهنده
انواع خروج گروه سرمايه گذاري كارآفرين
انواع خروج اوليه از گروه سرمايه گذاري كارآفرين تحت منبع
تضاد گروه سرمايه گذاري كارآفرين ـ عدم موافقت با توجه به جهت استراتژيك
عدم توافق به سبب موضوعات شيوه زندگي
خروج گروه سرمايه گذاري كارآفرين و تحقيق خارجي
خروج گروه سرمايه گذاري كارآفرين و كناره گيري
انواع خروج ناقص گروه سرمايه گذاري كارآفرين
بحث
نتايج و مفاهيم

محصول
انواع خروج گروه سرمايه گذاري كارآفريني در جهاني سازي سريع موسسات اقتصادي كوچك
تاریخ ثبت
1397/4/12
تاریخ به روز رسانی
1397/4/19
قیمت
180,000 ریال
فروشنده

خرید انواع خروج گروه سرمايه گذاري كارآفريني در جهاني سازي سريع موسسات اقتصادي كوچك سوال از فروشنده